บุรีรัมย์ หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ บุรีรัมย์ หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
บุรีรัมย์ หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ บุรีรัมย์ หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด บุรีรัมย์ Ø
หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานบุรีรัมย์


เลขที่ประกาศ : 075462

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ บุรีรัมย์ สตึก นิคม
1. รับใบกำกับภาษีซื้อและออกใบกำกับภาษีขายรถและอุปกรณ์ พร้อมทั้งบันทึกลงในสมุดรับรถหรืออุปกรณ์
และจัดเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจว่าตรงตามสต๊อกของฝ่ายธุรการขายหรือไม่ อีกทั้งตรวจเช็ค
รายการของแถมว่าโปรที่ลูกค้าได้รับ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารว่าถูกต้องว่าตรงตามสต๊อก
2. เช็คบิลรับเงินประจำเดือนว่ามียอดเงินตามใบรับเงินหรือไม่
3. สรุปรายงานภาษีซื้อและภาษีขายประจำเดือน รวบรวมใบกำกับภาษีซื้อและภาษีขายที่ออกใบกำกับมาสรุป
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075463

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ บุรีรัมย์ สตึก นิคม
1. รับอะไหล่จากบริษัทสยามคูโบต้า
2. จัดอะไหล่ให้แต่ละสาขาทุกสาขาที่มีการเบิกมา
3. บันทึกรายการรับ-จ่ายอะไหล่แต่ละสาขาในสต๊อกกลางและสรุปยอดคงเหลือ

หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075464

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ บุรีรัมย์ สตึก นิคม
- จัดหา สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075460

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ บุรีรัมย์ สตึก นิคม
1. ประสานงานและติดต่อทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อช่วยให้การจัดกิจกรรมต่างๆขององค์กร
บรรลุตามเป้าหมายสูงสุด โดยเฉพาะในด้านการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
2. รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ และรายงานผู้บังคับบัญชา
3. บริการด้านข้อมูลต่างๆ ให้กับลูกค้าและผู้มาติดต่อทุกราย ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนและได้รับความพึงพอใจสูงสุด
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075257

เจ้าหน้าที่การตลาด

เจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ บุรีรัมย์ สตึก นิคม
1.ออกสำรวจหาสถานที่จัดงาน ดังนี้
- งานโชว์แสดงสินค้า
- งานโมบายเซิร์วิส
2. ตั้งจุดรับลงทะเบียน เก็บข้อมูลลูกค้า พร้อมกับรวบรวม จัดทำรายงานผลการติดตามลูกค้า ที่ได้รับการลงทะเบียน
แต่ละตำบล / อำเภอ ในเขตพื้นที่ ดูแลรับผิดชอบ
3. เปิดตลาดจัดตั้งกลุ่มสินค้า Farmer Circle พร้อมติดตามผล บันทึกข้อมูล จัดทำรายงาน
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075252

ผู้จัดการศูนย์บริการ

ผู้จัดการศูนย์บริการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ บุรีรัมย์ สตึก นิคม
1. ดูแล วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตนให้เป็นไปตามระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO ตามที่บ. ประกาศใช้ และระบบของม.สยามฯ โดยไม่ขัด ต่อนโยบายของบ.
2. รับนโยบายของฝ่ายบริหาร และทำการแตกนโยบาย วางแผน คิดโครงการ และมอบหมายงานให้ผู้ใต้
บังคับบัญชาดำเนินการตามแผน และโครงการต่างๆ เพื่อบรรลุนโยบายของฝ่ายบริหาร
3. วางแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของตนให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน
4. ดูแล วางแผน การใช้ ควบคุม และตรวจสอบ ทรัพยากรต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานของตน
5. บริหารยอดงา
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068033

ธุรการตลาด

ธุรการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - บุรีรัมย์ สตึก นิคม
ออกกิจกรรมนอกสถานที่
คีย์เอกสารส่งงานคูโบต้า
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068034

พนักงานขนส่ง

พนักงานขนส่ง

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - บุรีรัมย์ สตึก นิคม
ขนส่งรถคูโบต้าให้กับลูกค้า
เตรียมรถส่งลูกค้า
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068035

ธุรการอะไหล่

ธุรการอะไหล่

งานประจำ : เงินเดือน 9,150 บ.

งานประจำ : 9,150 บ. บุรีรัมย์ สตึก นิคม
ขายอะไหล่คูโบต้าทุกรุ่น
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068036

ช่างบริการ

ช่างบริการ

งานประจำ : เงินเดือน 9,150 บ.

งานประจำ : 9,150 บ. บุรีรัมย์ สตึก นิคม
ซ่อมบริการรถแทรกเตอร์คูโบต้า รถเกี่ยวคูโบต้า รถขุดคูโบต้า
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068037

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 9,150 บ.

งานประจำ : 9,150 บ. บุรีรัมย์ สตึก นิคม
ขายผลิตภัณฑ์รถแทรกเตอร์คูโบต้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068031

ช่างซ่อมรถยนต์ ประจำศูนย์บริการ มาสด้าสุขสวัสดิ์

ช่างซ่อมรถยนต์ ประจำศูนย์บริการ มาสด้าสุขสวัสดิ์

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - บุรีรัมย์ สตึก นิคม
รับสมัตรพนักงาน
เก็บประวัติพนักงาน
ประกันสังคม
อบรมพนักงานใหม่
จัดอบรมภายนอก
ทำเงินเดือน
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068032

พนักงาน IT

พนักงาน IT

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - บุรีรัมย์ สตึก นิคม
ดูแลระบบอินเทอร์ของบริษัท
ซ่อมอุปกรณ์ IT ทุกประเภท
ดูแลระบบงานโปรแกรม


หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ ฝึกงานบุรีรัมย์ งานชั่วคราวบุรีรัมย์ งานนอกเวลาบุรีรัมย์ งานประจำบุรีรัมย์ งานราชการบุรีรัมย์ งานต่างประเทศบุรีรัมย์ งานอื่นๆบุรีรัมย์
หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ ฝึกงานบุรีรัมย์ งานชั่วคราวบุรีรัมย์ งานนอกเวลาบุรีรัมย์ งานประจำบุรีรัมย์ งานราชการบุรีรัมย์ งานต่างประเทศบุรีรัมย์ งานอื่นๆบุรีรัมย์